Kim jesteśmy

RADA RODZICÓW to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach z:
 • innymi organami szkoły, radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem    uczniowskim,
• instytucjami pozaszkolnymi,  z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
• Radami Rodziców z innych szkół w celu wymiany doświadczeń.
Dla właściwego funkcjonowania Rady Rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:
• Rada Rodziców musi być organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły;
• struktura organizacyjna Rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji powinny być tak pomyślane, aby zapewnić jej niezbędną operatywność;
• konieczne jest ciągłe informowanie ogółu rodziców o prowadzonych przez Radę działaniach na stronie internetowej lub szkolnej tablicy ogłoszeniowej.
Rada musi posiadać własny budżet i sprawnie nim zarządzać. Autonomia i niezależność Rady Rodziców mają swoje źródło przede wszystkim w sposobie wybierania jej członków. Realizację tej strategii gwarantuje obowiązująca ustawa o systemie oświaty.

powrót