Główna Regulamin i druki LO V

Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcące nr V

 1. Regulamin działalności Rady Rodziców LO V
 2. Załączniki

Regulamin działalności Rady Rodziców LO V - 2022

 1. Regulamin został opracowany w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 z 1991 r. poz. 425 z późn. zm.) oraz Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu.
 2. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.
§ 1 Preambuła
 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Szkoły. Jako samorządne przedstawicielstwo rodziców wspiera LO Nr V w wypełnianiu jego podstawowych funkcji: dydaktycznej opiekuńczej, wnioskodawczej. Jako organ wnioskodawczy oraz doradczy Dyrektora Szkoły, uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych LO Nr V.
 2. Spełnia również ważną rolę w kształtowaniu współpracy LO Nr V z otoczeniem zewnętrznym.
 3. Rada Rodziców współdziała z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i innymi organizacjami ze środowiska lokalnego.
§ 2 Cele Rady Rodziców
 1. Rada Rodziców jest organem Szkoły mającym na celu:
  1. zapewnienie współpracy rodziców ze Szkołą w doskonaleniu nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w Szkole,
  2. przedstawianie nauczycielom, władzom Szkoły i władzom oświatowym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Szkoły,
  3. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w opiniowaniu podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie
  4. współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Wicedyrektorem, koordynatorami IB-MYP i IB-DP i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców (prawnych opiekunów) uczniów ze Szkolnym Programem Wychowawczym, organizacją nauczania oraz zadaniami wynikającymi dla Szkoły i rodziców,
  5. finansowe wspieranie inicjatyw służących realizacji funkcji szkoły (wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej).
§ 3 Zadania Rady Rodziców
 1. Do zadań Rady Rodziców należy:
  1. organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji Planu Pracy Szkoły;
  2. organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska na rzecz Szkoły;
  3. planowanie wydatków ze środków Rady Rodziców oraz podejmowanie aktywności służących zwiększaniu funduszy rady;
  4. wspieranie Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w rozwijaniu kontaktów partnerskich ze Szkołami europejskimi oraz wymiany zagranicznej młodzieży;
  5. uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO Nr V Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz opiniowaniem form pracy wychowawczej;
  6. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki;
  7. angażowanie rodziców do podejmowania aktywności służących poprawie warunków nauki młodzieży;
  8. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
  9. wspieranie inicjatyw samorządu uczniowskiego oraz współorganizowanie różnych form pozalekcyjnej działalności uczniów LO Nr V;
  10. opiniowanie pracy nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;
  11. udział w działalności Szkoły na rzecz: ochrony zdrowia uczniów, zapewnienia ładu i porządku;
  12. opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  13. opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenie i inne organizacje.
 2. Zadania Rady Rodziców wynikają z celów określonych w Statucie Szkoły.
§ 4 Kompetencje Rady Rodziców
 1. Rada Rodziców ma prawo do:
  1. zapoznawania się z zamierzeniami dydaktycznymi i wychowawczo-opiekuńczymi Szkoły na dany rok szkolny;
  2. zapoznawania się z przepisami prawa wewnątrzszkolnego dotyczącego uczniów;
  3. zapoznawania się z informacją Dyrektora Szkoły z realizacji Planu Pracy Szkoły, a także z wynikami przeprowadzonych diagnoz i egzaminów;
  4. wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą opinii na temat jej działalności.
  5. przedstawiania informacji o działalności rady na forum Rady Pedagogicznej
§ 5 Nagrody Rady Rodziców
 1. Rada Rodziców ustanawia nagrodę Rady Rodziców przyznawaną uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu.
 2. Uczniowie do nagrody, o której mowa w punkcie 1, są typowani przez Radę Pedagogiczną zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Liceum Ogólnokształcącego Nr V.
§ 6 Skład i struktura Rady Rodziców
 1. Radę Rodziców tworzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału podczas pierwszego zebrania w każdym roku szkolnym.
 2. Rada Rodziców wybiera ze swego składu prezydium, w liczbie co najmniej 7 osób.
 3. Prezydium Rady Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza oraz członków prezydium.
 4. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział dyrektor lub upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej.
 5. Rada Rodziców może powoływać komisje stałe lub doraźne spośród członków rady.
 6. W ramach komisji mogą działać inni rodzice, nauczyciele, uczniowie lub członkowie organizacji.
 7. Członków komisji i prezydium powołuje Rada Rodziców w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 8. Przewodniczący Rady Rodziców może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka rady.
 9. Członkowie Rady nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe zebranie oddziałowe lub zebranie Rady Rodziców.
 10. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
§ 7 Rady oddziałowe
 1. Radę Oddziałową rodziców danego oddziału w liczbie trzech osób wybierają podczas pierwszego zebrania w każdym roku szkolnym obecni na nim rodzice (w trybie przyjętym przez obecnych).
 2. Zebranie winno być protokołowane.
§ 8 Zadania prezydium
 1. Do zadań Prezydium Rady Rodziców należy:
  1. przygotowywanie projektu rocznego planu pracy i projektu planu finansowego oraz składanie rocznych sprawozdań z ich wykonania.
  2. zwoływanie zebrań Rady lub Prezydium.
  3. kierowanie pracą w okresie między zebraniami, a w szczególności:
   1. nadzór nad pracami komisji;
   2. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej;
   3. inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych.
 2. Radę pomiędzy zebraniami jej członków reprezentują wspólnie: przewodniczący i wiceprzewodniczący
§ 9 Zadania komisji
 1. Do zadań komisji należy w szczególności:
  1. realizacja zadań postawionych przez Radę Rodziców lub Prezydium;
  2. podejmowanie z własnej inicjatywy nowych zadań wynikających z potrzeb Szkoły;
  3. zgłaszanie przewodniczącemu Prezydium wniosków z nich wynikających.
§ 10 Zasady działalności finansowo-gospodarczej
 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na koncie Rady Rodziców na wspieranie działalności statutowej LO Nr V oraz prowadzenie własnej działalności.
 2. Działalność finansowa Rady Rodziców prowadzona jest w oparciu o zasady ogólnie obowiązujące w jednostkach budżetowych.
 3. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych wpłat rodziców, darowizn od sponsorów i z prowadzenia własnej działalności statutowej.
 4. Wysokość składek rodziców na kolejny rok szkolny ustala Rada Rodziców na swym ostatnim zebraniu w danym roku szkolnym.
 5. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować składkę wyższą od ustalonej w punkcie 4.
 6. O przeznaczeniu uzyskanych środków finansowych decyduje Rada Rodziców w planie finansowym.
 7. Fundusze mogą być przeznaczone na realizację celów i zadań statutowych Szkoły.
 8. Zasady dofinansowanie z Funduszu Rady Rodziców określa regulamin dofinansowania opracowany i ogłoszony publicznie.
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Uchwały Rady Rodziców zapadają większością głosów obecnych na zebraniu członków RR w obecności przynajmniej 7 osób, w głosowaniu jawnym.
 2. W uzasadnionych przypadkach głosowania mogą odbyć się w trybie zbierania indywidualnego głosów pomiędzy zebraniami (np. poprzez E-mail).
 3. Ustępująca rada działa do chwili wyboru nowej, co powinno nastąpić do dwóch tygodni po odbyciu się oddziałowych zebrań rodziców.
 4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają Uchwały Rady Rodziców.
 5. Aktualny regulamin jest dostępny u Sekretarza oraz na stronie Rady Rodziców.
 6. Przewodniczący Rady ma prawo do ogłaszania jednolitego tekstu regulaminu.

Załączniki do pobrania

 1. Załącznik 1: Podanie nauczyciela do RR o dofinansowanie: pobierz doc, pobierz pdf
 2. Załącznik 2: Podanie rodzica ucznia do RR o dofinansowanie: pobierz doc, pobierz pdf

Składki w roku szkolnym 2023/2024

Składka Rada Rodziców 150,00 zł
Składka ksero 30,00 zł

Nr rachunku bankowego:

07 9582 0000 4010 0036 1446 0001

Strona w trakcie aktualizacji